بازنشر_به_مناسبت_روز_جوان (۱ تصویر)

#بازنشر_به_مناسبت_روز_جوان ‌شدیم نسلی که: معلوم نیس چه مرگشه...

#بازنشر_به_مناسبت_روز_جوان ‌شدیم نسلی که: معلوم نیس چه مرگشه...