بارش_الطاف_خداوند (۱ تصویر)

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیرروزتان با طراوت چون بارانافکار خوبتان...

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیرروزتان با طراوت چون بارانافکار خوبتان...