ای_لشگر_صاحب_زمان_اماده_باش (۲ تصویر)

من یک #نسل_سومی هستم! .نه #جنگ دیده ام؛ و نه #شهدا را زیارت ...
۲

من یک #نسل_سومی هستم! .نه #جنگ دیده ام؛ و نه #شهدا را زیارت ...

من یک #نسل_سومی هستم! .نه #جنگ دیده ام؛ و نه #شهدا را زیارت ...
۱۲

من یک #نسل_سومی هستم! .نه #جنگ دیده ام؛ و نه #شهدا را زیارت ...