ای_صبا_ای_پیک_دور_افتادگان_اشک_ما_بر_خاک_پاکشان_رسان (۱ تصویر)

#ای_صبا_ای_پیک_دور_افتادگان_اشک_ما_بر_خاک_پاکشان_رسانیاد سرو...
۱

#ای_صبا_ای_پیک_دور_افتادگان_اشک_ما_بر_خاک_پاکشان_رسانیاد سرو...