این_گوشه_را_به_وسعت_دنیا_نمیدهم (۲۰ تصویر)

** در نبندیم به #نوردر نبندیم به آرامش پر مهر #نسیمپرده از س...

** در نبندیم به #نوردر نبندیم به آرامش پر مهر #نسیمپرده از س...

**#مولای_مهربانم!#سلام آقا جاناز #دلتنگی ها چه بگویم...از سک...
۶

**#مولای_مهربانم!#سلام آقا جاناز #دلتنگی ها چه بگویم...از سک...

**#مولای_مهربانم!#سلام آقا جاناز #دلتنگی ها چه بگویم...از سک...

**#مولای_مهربانم!#سلام آقا جاناز #دلتنگی ها چه بگویم...از سک...

**#مولای_مهربانم!#سلام آقا جاناز #دلتنگی ها چه بگویم...از سک...

**#مولای_مهربانم!#سلام آقا جاناز #دلتنگی ها چه بگویم...از سک...

**#مولای_مهربانم !دلم خیلی گرفته ... خیلی بیش از خیلی،  با ت...

**#مولای_مهربانم !دلم خیلی گرفته ... خیلی بیش از خیلی،  با ت...

**#مولای_مهربانم !دلم خیلی گرفته ... خیلی بیش از خیلی،  با ت...

**#مولای_مهربانم !دلم خیلی گرفته ... خیلی بیش از خیلی،  با ت...

**#دل_نوشت:و من #گریخته ام و در پی من #صیادها و فرا رویم #دا...
۱

**#دل_نوشت:و من #گریخته ام و در پی من #صیادها و فرا رویم #دا...

**#عشق_نوشت:#قفس یعنی #دهان من
وقتی #زبانم، روی #اسم شما #قف...

**#عشق_نوشت:#قفس یعنی #دهان من وقتی #زبانم، روی #اسم شما #قف...

**#دل_نوشت:مرا به بهشت چه نیاز؟؟!بهشت من همینجاست.....!!!......

**#دل_نوشت:مرا به بهشت چه نیاز؟؟!بهشت من همینجاست.....!!!......

**.#عشق_نوشت:ای وای! اگر، امام رضایی، نداشتم...!...السلام عل...
۲

**.#عشق_نوشت:ای وای! اگر، امام رضایی، نداشتم...!...السلام عل...

*#نیایش_آرام_بخش_دلها**ای آنکه گرهِ کارهای فرو بسته به سر ان...

*#نیایش_آرام_بخش_دلها**ای آنکه گرهِ کارهای فرو بسته به سر ان...

**#بارالهاای ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺘﺮﯾﻦ …ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﯽ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ ...

**#بارالهاای ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺘﺮﯾﻦ …ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﯽ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ ...

**#غم_نوشتاز فراق کربلا پیوسته دارم زمزمهترسم این هجران دهد ...

**#غم_نوشتاز فراق کربلا پیوسته دارم زمزمهترسم این هجران دهد ...

**اینجاست خاک #ری وَ مُلقَّب به #کربلاستخیلی گران تمام شده،م...
۱

**اینجاست خاک #ری وَ مُلقَّب به #کربلاستخیلی گران تمام شده،م...

**#امام_مهربانی_ها این روزها بدجور به شما آغشته اماز صافی رد...

**#امام_مهربانی_ها این روزها بدجور به شما آغشته اماز صافی رد...

**#عشق_نوشت :رضای تو را من رضایم، رضا(ع) جان به دربار تو من ...

**#عشق_نوشت :رضای تو را من رضایم، رضا(ع) جان به دربار تو من ...

**اینجاست خاک #ری وَ مُلقَّب به #کربلاستخیلی گران تمام شده،م...
۱

**اینجاست خاک #ری وَ مُلقَّب به #کربلاستخیلی گران تمام شده،م...

**#امام_مهربانی_ها این روزها بدجور به شما آغشته اماز صافی رد...

**#امام_مهربانی_ها این روزها بدجور به شما آغشته اماز صافی رد...

**#عشق_نوشت :رضای تو را من رضایم، رضا(ع) جان به دربار تو من ...

**#عشق_نوشت :رضای تو را من رضایم، رضا(ع) جان به دربار تو من ...

**#بیقراری_نوشت:.شده ام مثل مریضی که پس از قطع امیددر پی معج...
۱

**#بیقراری_نوشت:.شده ام مثل مریضی که پس از قطع امیددر پی معج...