این_زندگانی (۱ تصویر)

#حضرت_امام_علی_ع می فرمایند :الصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ وَ...
۱

#حضرت_امام_علی_ع می فرمایند :الصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ وَ...