ایدی_کوهین (۱ تصویر)

:large_red_circle: فتنه #عراق و جنگ «عراقی ایرانی» از کجا آب...
۱

:large_red_circle: فتنه #عراق و جنگ «عراقی ایرانی» از کجا آب...