اکولوژ (۲ تصویر)

.در صورتت آرامشى بودکه مى توانستمتمام کلماتم رابه امانت بسپا...

.در صورتت آرامشى بودکه مى توانستمتمام کلماتم رابه امانت بسپا...

‌میشه برا این نَمُرد؟؟؟همین و بَس‌.‌. #اقامتگاه #بوم_گردی #ا...
۳

‌میشه برا این نَمُرد؟؟؟همین و بَس‌.‌. #اقامتگاه #بوم_گردی #ا...