اولین_کسی_که_قرآن_را (۱ تصویر)

:diamond_shape_with_a_dot_inside: #اولین_کسی_که_قرآن_را جمع_...

:diamond_shape_with_a_dot_inside: #اولین_کسی_که_قرآن_را جمع_...