اهل_مراعات (۱ تصویر)

گیرم که برکنی دل سنگین ز مهر من :smirking_face::hibiscus: مه...
۲

گیرم که برکنی دل سنگین ز مهر من :smirking_face::hibiscus: مه...