اهل_درد (۴ تصویر)

#شهادت را نه در جنگ، در #مبارزه می‌دهندما هنوز شهادتی بی‌درد...

#شهادت را نه در جنگ، در #مبارزه می‌دهندما هنوز شهادتی بی‌درد...

:anger_symbol: کم خوراک و پرکار:small_blue_diamond: کسی که #...

:anger_symbol: کم خوراک و پرکار:small_blue_diamond: کسی که #...

#شهادت را نه در جنگ، در #مبارزه می دهند...#ما هنوز شهادتی #ب...
۶

#شهادت را نه در جنگ، در #مبارزه می دهند...#ما هنوز شهادتی #ب...