ان_الحسین_یجمعنا (۱ تصویر)

:large_orange_diamond: #کربلا یعنی مرکز عالم.. یعنی محور #ان...
۲

:large_orange_diamond: #کربلا یعنی مرکز عالم.. یعنی محور #ان...