انگیزشی_موفقیت (۱۳ تصویر)

#محض_رضای_خدا_خودت_باش_خودِ_خودت .همین خودت که میخواهد رژلب ...

#محض_رضای_خدا_خودت_باش_خودِ_خودت .همین خودت که میخواهد رژلب ...

باداشتن شغلی مناسبآیندتو تضمین کن:ok_hand_sign:دنبال کار میگ...

باداشتن شغلی مناسبآیندتو تضمین کن:ok_hand_sign:دنبال کار میگ...

باداشتن شغلی مناسبآیندتو تضمین کن:ok_hand_sign:دنبال کار میگ...

باداشتن شغلی مناسبآیندتو تضمین کن:ok_hand_sign:دنبال کار میگ...

باداشتن شغلی مناسبآیندتو تضمین کن:ok_hand_sign:دنبال کار میگ...

باداشتن شغلی مناسبآیندتو تضمین کن:ok_hand_sign:دنبال کار میگ...

باداشتن شغلی مناسبآیندتو تضمین کن:ok_hand_sign:دنبال کار میگ...

باداشتن شغلی مناسبآیندتو تضمین کن:ok_hand_sign:دنبال کار میگ...

باداشتن شغلی مناسبآیندتو تضمین کن:ok_hand_sign:دنبال کار میگ...

باداشتن شغلی مناسبآیندتو تضمین کن:ok_hand_sign:دنبال کار میگ...

باداشتن شغلی مناسبآیندتو تضمین کن:ok_hand_sign:دنبال کار میگ...
۱

باداشتن شغلی مناسبآیندتو تضمین کن:ok_hand_sign:دنبال کار میگ...

باداشتن شغلی مناسبآیندتو تضمین کن:ok_hand_sign:دنبال کار میگ...

باداشتن شغلی مناسبآیندتو تضمین کن:ok_hand_sign:دنبال کار میگ...

#فیلم #سریال #سلبریتی #عکس_نوشته  #عکس  #متن #دیالوگ_ماندگار...

#فیلم #سریال #سلبریتی #عکس_نوشته #عکس #متن #دیالوگ_ماندگار...

.قوی باشو پیش از آنکه کسی را دوست داشته باشیخودت را دوست داش...
۳

.قوی باشو پیش از آنکه کسی را دوست داشته باشیخودت را دوست داش...

صبـح که میشوددلم پَر میزند برای آغوشت برای نفس هایت برای بود...
۳

صبـح که میشوددلم پَر میزند برای آغوشت برای نفس هایت برای بود...

جان به کف ، خنده به لب شعله به دل شور به سر جان فدا در ره جا...

جان به کف ، خنده به لب شعله به دل شور به سر جان فدا در ره جا...

شست باران همه کوچه خیابان ها را پس چرا مانده غمت بر دل باران...

شست باران همه کوچه خیابان ها را پس چرا مانده غمت بر دل باران...

digikala