اندوه_بزرگی‌ست_زمانی_که_نباشی (۱ تصویر)

تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی #اندوه_بزرگی‌ست_زمانی_که_نبا...
۷

تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی #اندوه_بزرگی‌ست_زمانی_که_نبا...