انحطاط_اخلاقی (۱ تصویر)

من متواضعانه و به عنوان یک #پدر پیر از همه فرزندان و عزیزان ...

من متواضعانه و به عنوان یک #پدر پیر از همه فرزندان و عزیزان ...