انتقام_سخت (۳۳۹۸ تصویر)

وضو بگیر به رسم شهدااول وقت دلبری کن ...#نماز_سفارش_یاران_آس...

وضو بگیر به رسم شهدااول وقت دلبری کن ...#نماز_سفارش_یاران_آس...

سرداری که تجسم آیه‌های انجیل در محبت‌ورزی بودمارنرسای بنیامی...

سرداری که تجسم آیه‌های انجیل در محبت‌ورزی بودمارنرسای بنیامی...

وضو بگیر به رسم شهدااول وقت دلبری کن ...#نماز_سفارش_یاران_آس...

وضو بگیر به رسم شهدااول وقت دلبری کن ...#نماز_سفارش_یاران_آس...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
اَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ اَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا...

#انتقام_سخت

#انتقام_سخت

💢اندیشکده انگلیسی تونی بلر در مقاله‌ای با عنوان «دکترین نظام...
۱

💢اندیشکده انگلیسی تونی بلر در مقاله‌ای با عنوان «دکترین نظام...

استاد علی صفایی حائری...چه سلوکی‌است که تو را به خودت نزدیک‌تر کرده به جای خدا فروخته

استاد علی صفایی حائری...چه سلوکی‌است که تو را به خودت نزدیک‌تر کرده به جای خدا فروخته