انتظار_عامیانه_عالمانه_عارفانه (۳ تصویر)

علاقه به فرج یعنی علاقه به آدم ها یعنی #سعه_صدر داشتن و بلند...

علاقه به فرج یعنی علاقه به آدم ها یعنی #سعه_صدر داشتن و بلند...

مقدمه پدید آمدن احساس انتظار فرج، اعتراض به وضع موجود است. ک...
۲

مقدمه پدید آمدن احساس انتظار فرج، اعتراض به وضع موجود است. ک...

#نگاه_عامیانه به منجی در همه ادیان وجود دارد؛ تصور کسی که سو...
۳

#نگاه_عامیانه به منجی در همه ادیان وجود دارد؛ تصور کسی که سو...