امیرعلی_بزرگ_مهر (۶ تصویر)

#چیزهایی هست که فقط خدا میداند...شاید خودم نمیدانم و نخواهم ...

#چیزهایی هست که فقط خدا میداند...شاید خودم نمیدانم و نخواهم ...

#یادت میوزد در آتش...خاکستر آتش اسمت را هک میکند...باران را ...

#یادت میوزد در آتش...خاکستر آتش اسمت را هک میکند...باران را ...

#صدای سوت قطار آمد...انگار وقت رفتن است...شاید این بود عشق.....
۲

#صدای سوت قطار آمد...انگار وقت رفتن است...شاید این بود عشق.....

#شهر را مستان از هوش پریده پر رنگ کرده اند...جام دلم لبریز ا...

#شهر را مستان از هوش پریده پر رنگ کرده اند...جام دلم لبریز ا...

#راه را بی جاده رفتی و خبر از ما نپرسیدی...جاده وصالم رو به ...

#راه را بی جاده رفتی و خبر از ما نپرسیدی...جاده وصالم رو به ...

#قدم به تکیه گاه بودن نمیرسد...کوتاهم از عشق و از خواهش های ...

#قدم به تکیه گاه بودن نمیرسد...کوتاهم از عشق و از خواهش های ...

digikala