املاک_ساخته_شده (۱ تصویر)

:heavy_check_mark:  #ثمن همان #قیمت_خرید است، برای پرهیز از ...

:heavy_check_mark: #ثمن همان #قیمت_خرید است، برای پرهیز از ...