امان_از_روے_یار (۱ تصویر)

سر بہ زیر و ساکت و بے دست و پا مے رفت دلیک نظر روے تو را دید...

سر بہ زیر و ساکت و بے دست و پا مے رفت دلیک نظر روے تو را دید...