امان_از_دل (۳ تصویر)

سر بہ زیر و ساکت و بے دست و پا مے رفت دلیک نظر روے تو را دید...

سر بہ زیر و ساکت و بے دست و پا مے رفت دلیک نظر روے تو را دید...

سر به زیر و ساکت و بی دست و پا می رفت دلیک نظر روی تو را دید...

سر به زیر و ساکت و بی دست و پا می رفت دلیک نظر روی تو را دید...

امان از دل ،که می‌گوید بزن بر طبل رسواییولی ......دیوانگی‌ها...
۴

امان از دل ،که می‌گوید بزن بر طبل رسواییولی ......دیوانگی‌ها...