الهی_که_عاقبت_به_خیر_شوید (۱ تصویر)

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیرروزگارتان بر مرادآسمان دلتان بی غبارس...

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیرروزگارتان بر مرادآسمان دلتان بی غبارس...