اللهم_عجل_الولیک_الفرج (۴۸۵ تصویر)

یابن الحسن ...يك نخ از جامه احرام تو ما را كافيستنه كه ما را...
۱

یابن الحسن ...يك نخ از جامه احرام تو ما را كافيستنه كه ما را...

َ﷽🍃 آقا ببخش که دعاهایمان دعا نشد قلبِ سیَه زمعصیٺِ خود جـدا...
۱۳

َ﷽🍃 آقا ببخش که دعاهایمان دعا نشد قلبِ سیَه زمعصیٺِ خود جـدا...

#اللهم_عجل_الولیک_الفرج..🤔 پرسش:چرا با این همه #ظلم و #فساد ...
۱

#اللهم_عجل_الولیک_الفرج..🤔 پرسش:چرا با این همه #ظلم و #فساد ...

با ندبه ما نیامدی ،حرفی نیستیک جمعه تو گریه کن که ما برگردیم...

با ندبه ما نیامدی ،حرفی نیستیک جمعه تو گریه کن که ما برگردیم...

#انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #امام_تنه...
۱

#انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #امام_تنه...

#انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #امام_تنه...

#انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #امام_تنه...

#کرونا #انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #ا...

#کرونا #انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #ا...

#کرونا #انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #ا...

#کرونا #انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #ا...

#کرونا #انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #ا...

#کرونا #انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #ا...

#کرونا #انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #ا...

#کرونا #انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #ا...

#کرونا #انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #ا...

#کرونا #انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #ا...

#کرونا #انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #ا...

#کرونا #انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #ا...

#کرونا #انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #ا...

#کرونا #انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #ا...

#کرونا #انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #ا...

#کرونا #انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #ا...

#انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #امام_تنه...

#انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #امام_تنه...

#انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #امام_تنه...

#انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #امام_تنه...

#انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #امام_تنه...

#انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #امام_تنه...

#انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #امام_تنه...

#انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #امام_تنه...

#انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #امام_تنه...

#انتظار #مهدویت #ظهور #منتظر #امام_زمان #امام_غریب #امام_تنه...

digikala