السلام_علیک_یا_قمر_بنی_هاشم (۳۷ تصویر)

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...
۹

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...
۴

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...
۰

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...
۰

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...
۰

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...
۰

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...
۰

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...
۰

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...
۰

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...
۰

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...
۰

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...
۰

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...
۰

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...
۰

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...
۰

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...
۰

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...
۰

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...
۰

#تاسوعای_حسینی #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #السلام_علیک_یا_قم...

:dove_of_peace::palm_tree:هر قدم قافله سوی خزان میرود / مشک ...
۱

:dove_of_peace::palm_tree:هر قدم قافله سوی خزان میرود / مشک ...

ای اهل حرم میر علمدار نیامد سقای حرم سید و سالار نیامد علمدا...
۰

ای اهل حرم میر علمدار نیامد سقای حرم سید و سالار نیامد علمدا...