البقیع_لنا (۷ تصویر)

#البقیع_لنابه یاد آن حرمی که از او به غارت رفتبگـو به هـر حر...

#البقیع_لنابه یاد آن حرمی که از او به غارت رفتبگـو به هـر حر...

#البقیع_لنا می‌چکد غربت چو بارانی ز معنای بقیعاوج غربت می‌شو...

#البقیع_لنا می‌چکد غربت چو بارانی ز معنای بقیعاوج غربت می‌شو...

#البقیع_لنا هرچه کردند به امیدِ ثوابش کردندجگرِ شیعه بسوزد ک...

#البقیع_لنا هرچه کردند به امیدِ ثوابش کردندجگرِ شیعه بسوزد ک...

می‌چکد غربت چو بارانی ز معنای بقیعاوج غربت می‌شود معنا ز شب‌...
۱

می‌چکد غربت چو بارانی ز معنای بقیعاوج غربت می‌شود معنا ز شب‌...

#بقیع‌راخواهیم‌ساختــــ:green_heart:بشکند دستے کہ ویران کرد ...

#بقیع‌راخواهیم‌ساختــــ:green_heart:بشکند دستے کہ ویران کرد ...

#بقیع‌راخواهیم‌ساختــــ:green_heart:بشکند دستے کہ ویران کرد ...
۳

#بقیع‌راخواهیم‌ساختــــ:green_heart:بشکند دستے کہ ویران کرد ...

#البقیع_لنا...این دو تا گنبد نمونه می شود تا در #بقیعاز روی ...

#البقیع_لنا...این دو تا گنبد نمونه می شود تا در #بقیعاز روی ...

digikala