الامام_خامنه_ای (۲ تصویر)

#همسنگر دوران مبارزاتش بوددوستش بودو البته #همکار دوران جمهو...
۹

#همسنگر دوران مبارزاتش بوددوستش بودو البته #همکار دوران جمهو...

بسم#الله....وَاومْیدانَدْ آنْچِهْ،مانِمیْدانْیمپَسْ بِه قُرب...

بسم#الله....وَاومْیدانَدْ آنْچِهْ،مانِمیْدانْیمپَسْ بِه قُرب...