افشین_یداللهی (۵۳۱ تصویر)

این چند ماهکه منتظرت بودمبه اندازۀ چند سال نگذشتبه اندازۀ هم...

این چند ماهکه منتظرت بودمبه اندازۀ چند سال نگذشتبه اندازۀ هم...

در دل ویرانی آخرین دلخوشیمچشم ویرانگر توستخسته از جنگیدن آخر...

در دل ویرانی آخرین دلخوشیمچشم ویرانگر توستخسته از جنگیدن آخر...

نگاه «تــو» همان چای اول صبح است؛ تازه ودلنشین وزیبا ۰ ۰ ۰ ۰...
۶

نگاه «تــو» همان چای اول صبح است؛ تازه ودلنشین وزیبا ۰ ۰ ۰ ۰...

+🌒↓آنقدر بي صدا آمدمکھ وقتي بھ خودت آمديهیچ صدایي جز من نبود...

+🌒↓آنقدر بي صدا آمدمکھ وقتي بھ خودت آمديهیچ صدایي جز من نبود...

+🥰↓ڪاش غیر از من و تو هیچڪس با خبر از ما نشودنوبت بازے ما با...

+🥰↓ڪاش غیر از من و تو هیچڪس با خبر از ما نشودنوبت بازے ما با...

ایران به آتش می‌کشد، خاموشی تاریخ راهوشیار پایان می‌دهد، مده...
۲

ایران به آتش می‌کشد، خاموشی تاریخ راهوشیار پایان می‌دهد، مده...

تمام شاعران با دیدنِ توبه حالِ خودشان برای تو شعر میگویندحتی...
۲۳

تمام شاعران با دیدنِ توبه حالِ خودشان برای تو شعر میگویندحتی...

سوزاندی‌‌ام که دلم خام‌‌تر شودوحشی شدی غزلم رام‌‌تر شودآهو ب...

سوزاندی‌‌ام که دلم خام‌‌تر شودوحشی شدی غزلم رام‌‌تر شودآهو ب...

متعهدترین لااُبالی دنیا...
۵

متعهدترین لااُبالی دنیا...

این یک جنون منطقیست که می خواهمت هنوز
۲

این یک جنون منطقیست که می خواهمت هنوز

به خودت سری بزن
۳

به خودت سری بزن

گفتم برایم شعر بفرست
۸

گفتم برایم شعر بفرست

تو با قلب ویرانه من چه کردی
۲

تو با قلب ویرانه من چه کردی

نگاه تــو ...همان چای اول "صبح" است؛ تازه و دلنشین و زیبا! ☕...

نگاه تــو ...همان چای اول "صبح" است؛ تازه و دلنشین و زیبا! ☕...

یک روز می‌آیی که من دیگر دچارت نیستماز صبر ویرانم ولی چشم ان...

یک روز می‌آیی که من دیگر دچارت نیستماز صبر ویرانم ولی چشم ان...

آغاز و ختم ماجرا لمس تماشای تو بود...👤#افشین_یداللهی▫

آغاز و ختم ماجرا لمس تماشای تو بود...👤#افشین_یداللهی▫

به من در عمقِ نگاهَت که ناکجای جهان است، وطن بده! #افشین_یدا...

به من در عمقِ نگاهَت که ناکجای جهان است، وطن بده! #افشین_یدا...

‌ما نسل بـوسه های ممنوع ایمعشـق را میان لـب های همپنهـان کـر...

‌ما نسل بـوسه های ممنوع ایمعشـق را میان لـب های همپنهـان کـر...

زادروز#افشین_یداللهی (۲۱ دی ۱۳۴۷ ـ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵) ترانه‌سرا

زادروز#افشین_یداللهی (۲۱ دی ۱۳۴۷ ـ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵) ترانه‌سرا