افسون (۹۹ تصویر)

جادوگران بدون خواست خدا نمیتوانندبه کسی ضرربرسانند.

جادوگران بدون خواست خدا نمیتوانندبه کسی ضرربرسانند.

شمس گفت:تقدیر به آن معنا نیستکه مسیر زندگیمان از پیش تعیین ش...

شمس گفت:تقدیر به آن معنا نیستکه مسیر زندگیمان از پیش تعیین ش...

ذهن شما يك ابزار است!بياموزيد كه اربابش باشيد،نه برده اش...ـ...
۱

ذهن شما يك ابزار است!بياموزيد كه اربابش باشيد،نه برده اش...ـ...

وقتی یک زن موفق را می بینم که خستگی ناپذیر کار می کند..اغلب ...
۱

وقتی یک زن موفق را می بینم که خستگی ناپذیر کار می کند..اغلب ...

مّآ بَرِّآیُِّ دیِّگَرًّآن حآلِّ قَشَّنِّگًّیُّ سآخًَُِّتیِّ...

مّآ بَرِّآیُِّ دیِّگَرًّآن حآلِّ قَشَّنِّگًّیُّ سآخًَُِّتیِّ...

برای ملتی که سردشان است باریدن برف اصلا اتفاق رمانتیکی نیست#...

برای ملتی که سردشان است باریدن برف اصلا اتفاق رمانتیکی نیست#...

من همیشه دوستدارِ یک زندگیِ عجیب و پر حادثه بوده‌ام، شاید خن...

من همیشه دوستدارِ یک زندگیِ عجیب و پر حادثه بوده‌ام، شاید خن...

کریستینا : ترجیح میدم هرگز مردی وارد زندگیم نشه تا این که شا...

کریستینا : ترجیح میدم هرگز مردی وارد زندگیم نشه تا این که شا...

هیچوقت هیشکیو انقدر دوست نداشته باشین  که جلوش بی دفاع ترین ...

هیچوقت هیشکیو انقدر دوست نداشته باشین  که جلوش بی دفاع ترین ...

امیدی هست چون خدایی ، هست#افسون

امیدی هست چون خدایی ، هست#افسون

اتمام رابطه ها کمک میکنه کهبفهمیم چقدر احمق بودیم!#افسون

اتمام رابطه ها کمک میکنه کهبفهمیم چقدر احمق بودیم!#افسون

زمان و موقعیت وفاداری بوجود نمیارن،ولی صـداقت بوجود میارهو آ...
۱

زمان و موقعیت وفاداری بوجود نمیارن،ولی صـداقت بوجود میارهو آ...

در صداقتعمقی است که در دریا نیست !و در سادگی بلندایی استکه د...

در صداقتعمقی است که در دریا نیست !و در سادگی بلندایی استکه د...

۲0 سال دیگه اگه ازم بپرسن #جَوونیت چه جوری گذشت بغضم میگیره😕...

۲0 سال دیگه اگه ازم بپرسن #جَوونیت چه جوری گذشت بغضم میگیره😕...

[دلی دارم که ز شوق بودنت میتپد...💛]#شعر #شجریان

[دلی دارم که ز شوق بودنت میتپد...💛]#شعر #شجریان

امواج زندگی را بپذیر؛  حتی اگر گاهی  تو را به عمق دریا ببرند...

امواج زندگی را بپذیر؛ حتی اگر گاهی تو را به عمق دریا ببرند...

دلم بحال پسری سوخت که وقتی گفتم کفش هایم را خوب رنگ کنگفت ،خ...

دلم بحال پسری سوخت که وقتی گفتم کفش هایم را خوب رنگ کنگفت ،خ...

هیچ وقت " بی خداحافظ " کسی را ترک نکن.. ... نمی دانی.. چه در...

هیچ وقت " بی خداحافظ " کسی را ترک نکن.. ... نمی دانی.. چه در...