افزایش_حقوق (۲ تصویر)

#وقیح کسی هست که دغدغه مردم را از نان به کنسرت و استادیوم تق...

#وقیح کسی هست که دغدغه مردم را از نان به کنسرت و استادیوم تق...

:pencil:️:collision_symbol: آقای روحانی اگر آدرس جهنم را نمی...
۶

:pencil:️:collision_symbol: آقای روحانی اگر آدرس جهنم را نمی...