اعتراض_مردمی (۱ تصویر)

:large_red_circle: اعتراضاتی که #ترامپ #قاتل برایش توییت فار...

:large_red_circle: اعتراضاتی که #ترامپ #قاتل برایش توییت فار...