اعتدالی_ها (۱ تصویر)

#خوارج با #حضرت_علی علیه السّلام چه کردند؛ #اعتدالی_ها با #س...
۳

#خوارج با #حضرت_علی علیه السّلام چه کردند؛ #اعتدالی_ها با #س...