اصلاح_و_آبادانی_دنیا (۱ تصویر)

#حضرت_امام_رضا_ع می فرمایند :إنّ الإمامةَ زِمامُ الدِّینِ ، ...
۰

#حضرت_امام_رضا_ع می فرمایند :إنّ الإمامةَ زِمامُ الدِّینِ ، ...