اشتباهاتش (۲ تصویر)

آدمی به مرور #آرام می‌گیرد  #بزرگ میشود  #بالغ می‌شود و پای ...
عکس بلند
۳

آدمی به مرور #آرام می‌گیرد #بزرگ میشود #بالغ می‌شود و پای ...

آدمی به مرور #آرام می‌گیرد، #بزرگ می‌شود  #بالغ می‌شود و پای...
عکس بلند

آدمی به مرور #آرام می‌گیرد، #بزرگ می‌شود #بالغ می‌شود و پای...