اسلامیت_نظام (۱ تصویر)

• 14 ) سر انجام مردم در روز 23 تیرماه 78 در یک راهپیمایی بزر...
۳

• 14 ) سر انجام مردم در روز 23 تیرماه 78 در یک راهپیمایی بزر...