اسفندیار (۱۶ تصویر)

#اسفندیار #سال_نو_مبارک

#اسفندیار #سال_نو_مبارک

#شاهنامه #اسفندیار اسفندیار  شبانگاه نزد مادر رفت و به او گف...

#شاهنامه #اسفندیار اسفندیار شبانگاه نزد مادر رفت و به او گف...

#شاهنامه #۹۸ #اسفندیار #خوان_هفتم(گذشتن اسفندیار از رود )وقت...
۷

#شاهنامه #۹۸ #اسفندیار #خوان_هفتم(گذشتن اسفندیار از رود )وقت...

#شاهنامه #اسفندیار #هفت_خوان_اسفندیار #۹۵ #خوان_پنجم(کشتن اس...
۱۴

#شاهنامه #اسفندیار #هفت_خوان_اسفندیار #۹۵ #خوان_پنجم(کشتن اس...

#شاهنامه # #۹۶ #اسفندیار #هفت_خوان_اسفندیار #خوان_چهارم اسفن...
۳

#شاهنامه # #۹۶ #اسفندیار #هفت_خوان_اسفندیار #خوان_چهارم اسفن...

#شاهنامه #اسفندیار #هفت_خوان_اسفندیار #۹۳ #خوان_سوم( #کشتن ا...
۱۲

#شاهنامه #اسفندیار #هفت_خوان_اسفندیار #۹۳ #خوان_سوم( #کشتن ا...

#شاهنامه #اسفندیار #۹۵ #خوان_دوم #(کشتن  شیران دوباره گرگسار...

#شاهنامه #اسفندیار #۹۵ #خوان_دوم #(کشتن شیران دوباره گرگسار...

#شاهنامه #اسفندیار #۹۲‍ اسفندیار وقتی این سخن شنید ، خروشید ...
۵

#شاهنامه #اسفندیار #۹۲‍ اسفندیار وقتی این سخن شنید ، خروشید ...

:large_blue_circle: #اسطوره ها و #قهرمان های واقعی #تاریخ #ا...
۱

:large_blue_circle: #اسطوره ها و #قهرمان های واقعی #تاریخ #ا...

#اسفندیار#شاهنامهاسفندیار، پسر گشتاسپ و کتایون، و نوهٔ لهراس...
۴

#اسفندیار#شاهنامهاسفندیار، پسر گشتاسپ و کتایون، و نوهٔ لهراس...

اسفند را دوست دارممهندسی مظلوم می گفت: یادمان نرود اسفند پشت...

اسفند را دوست دارممهندسی مظلوم می گفت: یادمان نرود اسفند پشت...

#بهرام_چوبینبهرام چوبین یا وهرام چوبین یا بهرام ششم یا وهرام...
۱۱

#بهرام_چوبینبهرام چوبین یا وهرام چوبین یا بهرام ششم یا وهرام...

#ارجاسب_تورانی#شاهان _تورانی #شاهنامه اَرجاسب یا اَرجاسپ یکی...
۵

#ارجاسب_تورانی#شاهان _تورانی #شاهنامه اَرجاسب یا اَرجاسپ یکی...

#زرتشت#شاهنامهزرتشت در شاهنامهنا به شهادت شاهنامه ظهور زرتشت...
۲۳

#زرتشت#شاهنامهزرتشت در شاهنامهنا به شهادت شاهنامه ظهور زرتشت...

#اسفندیار#شاهنامه یا اسپندیار پسر #گشتاسب از #کتایون و نواده...
۴۷

#اسفندیار#شاهنامه یا اسپندیار پسر #گشتاسب از #کتایون و نواده...

#سیمرغ#شاهنامه#اوستا این مرغ افسانه ای در اوستا مرغوسئنه Mêr...
۴۲

#سیمرغ#شاهنامه#اوستا این مرغ افسانه ای در اوستا مرغوسئنه Mêr...