نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

استغفر (۲ تصویر)

💕 💫 🌸 💫 🍃 🌼 💫 🌸 🍃 اطــــــاق خوابــــــم را آمــــــاده کــــــن 💕 💫 🌸 💫 🍃 🌼 💫 🌸 🍃 کــــــولر را روشــــــن کــــــن پنجــــــره را بــــــاز کــــــن گــــــل را رو برویــــــم ...

💕 💫 🌸 💫 🍃 🌼 💫 🌸 🍃 اطــــــاق خوابــــــم را آمــــــاده کــــــن 💕 💫 🌸 💫 🍃 🌼 💫 🌸 🍃 کــــــولر را روشــــــن کــــــن پنجــــــره را بــــــاز کــــــن گــــــل را رو برویــــــم بــــــگذار 💕 💫 🌸 💫 🍃 🌼 💫 🌸 🍃 حال آهستــــــه قصــــــه هــــــای 💕 ...

۸ اردیبهشت 1397
34
یــَـا غَــفَّـــــٰار ❕ پاک کن را بردار ٬ چشم بپوشان بر کوچکیم ؛ به بزرگیت ببخش ... از اول شروع میکنم ❗ #وقتـ.ـبرایـ.ـشروعـ.ـدوبارهـ.... #هنوز.ـآنقدر.ـها.ـهمـ.ـدیر.ـنشدهــ... #یکـ.ـکلمهـــ.... #استغفر.ـاللهـ.ـربیـ.ـو.ـاتوبـ.ـالیهـــ...

یــَـا غَــفَّـــــٰار ❕ پاک کن را بردار ٬ چشم بپوشان بر کوچکیم ؛ به بزرگیت ببخش ... از اول شروع میکنم ❗ #وقتـ.ـبرایـ.ـشروعـ.ـدوبارهـ.... #هنوز.ـآنقدر.ـها.ـهمـ.ـدیر.ـنشدهــ... #یکـ.ـکلمهـــ.... #استغفر.ـاللهـ.ـربیـ.ـو.ـاتوبـ.ـالیهـــ...

۱۷ تیر 1394
16