استغفار_نمیکنید (۲ تصویر)

:large_red_circle:آقای روحانی چرا #استغفار_نمیکنید!؟:large_r...

:large_red_circle:آقای روحانی چرا #استغفار_نمیکنید!؟:large_r...

آقای روحانی چرا #استغفار_نمیکنید!؟رضا سراج/ آقای روحانی در ج...

آقای روحانی چرا #استغفار_نمیکنید!؟رضا سراج/ آقای روحانی در ج...