استادعلی_اکبر_رائفی_پور (۱ تصویر)

.سخنان و اسناد مهم استاد رائفی پور در مورد فاجعه منابرای مشا...

.سخنان و اسناد مهم استاد رائفی پور در مورد فاجعه منابرای مشا...