ازگله (۲۹ تصویر)

اورامانات  #ازگله

اورامانات #ازگله

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...
۱

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

:small_blue_diamond:شهرهای "سوریه" دومینو وار سقوط می کردند ...

:small_blue_diamond:شهرهای "سوریه" دومینو وار سقوط می کردند ...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

دولت گفته که به هر خانوار روستایی زلزله زده در استان کرمانشا...

دولت گفته که به هر خانوار روستایی زلزله زده در استان کرمانشا...

می روی خدا به همرات اما بدان میلیون ها دل را با خود می بریرو...
۲

می روی خدا به همرات اما بدان میلیون ها دل را با خود می بریرو...

شهادتت مبارک ای دلیرمرد یکی از پرسنل #نیروی_زمینی_ارتش جمهور...
۳

شهادتت مبارک ای دلیرمرد یکی از پرسنل #نیروی_زمینی_ارتش جمهور...

می روی خدا به همرات اما بدان میلیون ها دل را با خود می بریرو...
۵

می روی خدا به همرات اما بدان میلیون ها دل را با خود می بریرو...

کمک یک کرد سنندجی به زلزله زدگان کرمانشاه خدایا شکر که ایران...

کمک یک کرد سنندجی به زلزله زدگان کرمانشاه خدایا شکر که ایران...

حسن آمدحسن با پلیس ضد شورش آمد#کرمانشاه#اسلام_آباد_غرب#اورام...
۱۲

حسن آمدحسن با پلیس ضد شورش آمد#کرمانشاه#اسلام_آباد_غرب#اورام...

با ماشین ضد گلوله اومده تسلیت بگه و همدردی کنه#کرمانشاه#اسلا...
۳۵

با ماشین ضد گلوله اومده تسلیت بگه و همدردی کنه#کرمانشاه#اسلا...

#کرمانشاه #زلزله #ازگله #قصرشیرین#سرپل_ذهاب#زلزله#7/3ریشتر##...

#کرمانشاه #زلزله #ازگله #قصرشیرین#سرپل_ذهاب#زلزله#7/3ریشتر##...