ازکارافتادگی_جزیی (۱ تصویر)

با تغییر #ازکارافتادگی، با #مبلغ_مستمری تجدیدنظر می‌شود.۱- #...
۰

با تغییر #ازکارافتادگی، با #مبلغ_مستمری تجدیدنظر می‌شود.۱- #...