ازکارافتادگی (۷ تصویر)

. #جرم #مجرم #مجازات #جزا #وکیل #موسسه_حقوقی #دیه #قصاص #است...

. #جرم #مجرم #مجازات #جزا #وکیل #موسسه_حقوقی #دیه #قصاص #است...

. #کار #کارگر #کارفرما #کارگاه #بیمه #فوت #شغل #درآمد #بازنش...

. #کار #کارگر #کارفرما #کارگاه #بیمه #فوت #شغل #درآمد #بازنش...

#کار #کارگر #کارفرما #کارگاه #اخراج #وزارت_کار #شغل #استخدام...

#کار #کارگر #کارفرما #کارگاه #اخراج #وزارت_کار #شغل #استخدام...

:large_red_circle: #سازمان_تامین_اجتماعی باید حداقل سالی یک ...

:large_red_circle: #سازمان_تامین_اجتماعی باید حداقل سالی یک ...

:hammer_and_wrench:#غرامت_استحقاقی عبارت است از ۳۶ برابر #مس...

:hammer_and_wrench:#غرامت_استحقاقی عبارت است از ۳۶ برابر #مس...

:money_bag:حق #بیمه_بیکاری به میزان سه درصد #مزد بیمه شده می...

:money_bag:حق #بیمه_بیکاری به میزان سه درصد #مزد بیمه شده می...

افراد تحت #سرپرستی عبارتند از:۱- #همسر (#زن یا #شوهر)۲- #دخت...
۱

افراد تحت #سرپرستی عبارتند از:۱- #همسر (#زن یا #شوهر)۲- #دخت...