ارنستو_ساباتو (۶۰ تصویر)

#Diyare_kurd‌‌کسی که مرا بخاطر خوبی هایم بخواهد، نمیخواهم......
۶

#Diyare_kurd‌‌کسی که مرا بخاطر خوبی هایم بخواهد، نمیخواهم......

برای انسان‌ها زمان هرگز دوباره تکرار نمی‌شود و هیچ‌گاه دوبار...

برای انسان‌ها زمان هرگز دوباره تکرار نمی‌شود و هیچ‌گاه دوبار...

حتی مردی مثل مسیح - خواه واقعی و خواه نمادین – موجودی که من ...

حتی مردی مثل مسیح - خواه واقعی و خواه نمادین – موجودی که من ...

بعضی وقت‌ها احساس میکنم که هیچ چیز معنی ندارد. در سیاره‌ای ک...
۷

بعضی وقت‌ها احساس میکنم که هیچ چیز معنی ندارد. در سیاره‌ای ک...

‏اگر برای کسی مهم باشی ؛ !!!او همیشه راهی برایوقت گذاشتن با ...
۴

‏اگر برای کسی مهم باشی ؛ !!!او همیشه راهی برایوقت گذاشتن با ...

اگر برای کسی مهم باشی؛ او همیشه راهی برای وقت گذاشتن با تو پ...
۱۰

اگر برای کسی مهم باشی؛ او همیشه راهی برای وقت گذاشتن با تو پ...

حتی اگر هرگز ، بار دیگر تو را نبینم ، احتیاج دارم بدانم که ج...

حتی اگر هرگز ، بار دیگر تو را نبینم ، احتیاج دارم بدانم که ج...

#معرفی_کتاب~من از خودم می‌پرسم چرا حقیقت باید ساده باشد. تجر...

#معرفی_کتاب~من از خودم می‌پرسم چرا حقیقت باید ساده باشد. تجر...

حتی اگر هرگزبار دیگر تو را نبینماحتیاج دارم بدانمکه جایی،در ...

حتی اگر هرگزبار دیگر تو را نبینماحتیاج دارم بدانمکه جایی،در ...

از همه غم‌ انگیزتر زمانی می باشد کهکسی که دوستش داریهیچ تلاش...

از همه غم‌ انگیزتر زمانی می باشد کهکسی که دوستش داریهیچ تلاش...

بعضی وقت‌ها احساس میکنم که هیچ چیز معنی ندارد. در سیاره‌ای ک...
۵

بعضی وقت‌ها احساس میکنم که هیچ چیز معنی ندارد. در سیاره‌ای ک...

📥 دانلود کتاب صوتی تونلhttps://xip.li/XYoSAl⭕️موضوع: رمان✍نو...

📥 دانلود کتاب صوتی تونلhttps://xip.li/XYoSAl⭕️موضوع: رمان✍نو...

حتی اگر هرگز،بار دیگر تو را نبینماحتیاج دارم بدانمجاییدر این...

حتی اگر هرگز،بار دیگر تو را نبینماحتیاج دارم بدانمجاییدر این...

از همه غم‌انگیزتر زمانی‌ست کهکسی که دوستش داریﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮﺍی ...

از همه غم‌انگیزتر زمانی‌ست کهکسی که دوستش داریﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮﺍی ...

حتی اگر هرگزبار دیگر تو را نبینماحتیاج دارم بدانمجاییدر این ...

حتی اگر هرگزبار دیگر تو را نبینماحتیاج دارم بدانمجاییدر این ...