ارشاد (۵۴۵ تصویر)

🖤🙃#خودزنی #خودکشی #شکست #عشق_دوروزه #مرگ #سیگار #مهراب #ارشا...

🖤🙃#خودزنی #خودکشی #شکست #عشق_دوروزه #مرگ #سیگار #مهراب #ارشا...

عکس رسول خانی
۱

عکس رسول خانی

#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...

#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...

#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...
۱۰

#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...

عکس رسول خانی
۳

عکس رسول خانی

دیگه حتی  خودت بخوای بیای سمتم.پَسِت میزنم بخدا نمیزارم دیگه...
۱۵

دیگه حتی خودت بخوای بیای سمتم.پَسِت میزنم بخدا نمیزارم دیگه...

بی معرفت....
۱

بی معرفت....

رسول خانی

رسول خانی

شده از خواب پاشیو باز قرص خواب بخوری

شده از خواب پاشیو باز قرص خواب بخوری

رسول خانی

رسول خانی

رسول خانی

رسول خانی

رسول خانی
۱

رسول خانی

رسول خانی

رسول خانی