ارزشِ (۴ تصویر)

‌یک روزهایی ...از همان اولش حالَت #خوب است ..و این خوب است ....
عکس بلند
۲

‌یک روزهایی ...از همان اولش حالَت #خوب است ..و این خوب است ....

#بپذیر که هر #حرفی #ارزشِ #شنیدن ندارد و هر #قضاوتی ارزشِ #ب...
عکس بلند

#بپذیر که هر #حرفی #ارزشِ #شنیدن ندارد و هر #قضاوتی ارزشِ #ب...

#ارزشش را ندارد #زمانت را روی کارهای بی #نتیجه بگذاری ،ارزشش...
عکس بلند
۱۱

#ارزشش را ندارد #زمانت را روی کارهای بی #نتیجه بگذاری ،ارزشش...