ارزشمندی (۵ تصویر)

روزی که تو را آفرید آرام در گوشت زمزمه کرد:تو جهاد نکنتو مان...
۳

روزی که تو را آفرید آرام در گوشت زمزمه کرد:تو جهاد نکنتو مان...

زندگی مثل پیانو

زندگی مثل پیانو

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀  #عفت_و_حیا🌻🌼🔶شخصی خدمت #آیت_الله_ادیب...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #عفت_و_حیا🌻🌼🔶شخصی خدمت #آیت_الله_ادیب...

#گران باش ؛گاهی برای #خودت هم خط و نشان بکش ،رژیمِ #ارزشمندی...
عکس بلند
۲

#گران باش ؛گاهی برای #خودت هم خط و نشان بکش ،رژیمِ #ارزشمندی...

اگر در #رابطه ای هستید که به اندازه ی کافی دوست داشته نمی شو...
عکس بلند

اگر در #رابطه ای هستید که به اندازه ی کافی دوست داشته نمی شو...