ارتباط_شناس (۵ تصویر)

#تنهایی ... #خدا ... #ترس ... ( #عکسنوشت #میم_نون_راهی #م_ن_...

#تنهایی ... #خدا ... #ترس ... ( #عکسنوشت #میم_نون_راهی #م_ن_...

#خرابی #آخر #راه نیست! #عکسنوشت #سخنرانی #مسعود_نوروزی_راهی ...
۱

#خرابی #آخر #راه نیست! #عکسنوشت #سخنرانی #مسعود_نوروزی_راهی ...

درباره #شباهت های #مغز و #معده ! :) #عکسنوشت از #سخنرانی #مس...

درباره #شباهت های #مغز و #معده ! :) #عکسنوشت از #سخنرانی #مس...

اگر از من بپرسند #بهشت چه شکلی است؟ می گویم... ( #عکسنوشت از...

اگر از من بپرسند #بهشت چه شکلی است؟ می گویم... ( #عکسنوشت از...

قولنج مغزتان را بشکنید! #مسعود_نوروزی_راهی ( #ارتباط_شناس) م...

قولنج مغزتان را بشکنید! #مسعود_نوروزی_راهی ( #ارتباط_شناس) م...