ارباب_کربلا (۱ تصویر)

روز شمار #محــــــــرمزِ یادت یا #حسیـــــــن بـیرق بدوشمغـم...

روز شمار #محــــــــرمزِ یادت یا #حسیـــــــن بـیرق بدوشمغـم...