ادامه (۳۴۴ تصویر)

*1-*ممکن است ماهها یا سالها با ویروس کرونا زندگی کنیم. بیایی...
۲۷

*1-*ممکن است ماهها یا سالها با ویروس کرونا زندگی کنیم. بیایی...

به این دلیل😐😐😭😭😭 #ادامه پست قبل #باسرعت ۵۰ اعلام در ثانیه
۱

به این دلیل😐😐😭😭😭 #ادامه پست قبل #باسرعت ۵۰ اعلام در ثانیه