اداره_ترکه (۱ تصویر)

:heavy_minus_sign:اگر برخی از #ورثه ترکه را قبول و برخی دیگر...

:heavy_minus_sign:اگر برخی از #ورثه ترکه را قبول و برخی دیگر...