احکام_بانوان (۱۸ تصویر)

📚 پوشاندن تمام پا مقابل نامحرم💠 سؤال: آیا بانوان می توانند م...

📚 پوشاندن تمام پا مقابل نامحرم💠 سؤال: آیا بانوان می توانند م...

📚 نماز استیجاری💠 سؤال: اگر مرد #اجیر شود نمازهای قضای زن را ...
۱

📚 نماز استیجاری💠 سؤال: اگر مرد #اجیر شود نمازهای قضای زن را ...

احکام

احکام

🔶 خانم های عزیز..  آیا میدونین وضو و غسل با مژه و ناخن مصنوع...

🔶 خانم های عزیز.. آیا میدونین وضو و غسل با مژه و ناخن مصنوع...

📚 انجام اعمال عبادی در زمان عادت ماهیانه💠 سؤال: آیا برای زنی...

📚 انجام اعمال عبادی در زمان عادت ماهیانه💠 سؤال: آیا برای زنی...

📚 برداشتن ناخن مصنوعی💠 سؤال: مدتی قبل #کاشت_ناخن داشتم و حال...

📚 برداشتن ناخن مصنوعی💠 سؤال: مدتی قبل #کاشت_ناخن داشتم و حال...

📚 روزه مستحبی زن بدون اذن شوهر💠 سؤال: آیا زن می تواند بدون #...
۲

📚 روزه مستحبی زن بدون اذن شوهر💠 سؤال: آیا زن می تواند بدون #...

📚 وضو و غسل با وجود لاک ناخن💠 سؤال: استفاده از #لاک توسط خان...
۲

📚 وضو و غسل با وجود لاک ناخن💠 سؤال: استفاده از #لاک توسط خان...

📚 نماز با چادر نازک💠 سؤال: #نماز خواندن زن با #چادری که #حجم...
۱

📚 نماز با چادر نازک💠 سؤال: #نماز خواندن زن با #چادری که #حجم...

📚 خواندن نماز با صورت آرایش شده💠 سؤال: اگر خانم بعد از #وضو ...

📚 خواندن نماز با صورت آرایش شده💠 سؤال: اگر خانم بعد از #وضو ...

:rose:استفاده بانوان از عطر:white_up_pointing_backhand_index...

:rose:استفاده بانوان از عطر:white_up_pointing_backhand_index...

:leaf_fluttering_in_wind: #احکام:white_heavy_check_mark: حکم...

:leaf_fluttering_in_wind: #احکام:white_heavy_check_mark: حکم...

:nail_polish:مانع بودن لاک ناخن پا برای غسل و وضو:shower: #ا...
۲

:nail_polish:مانع بودن لاک ناخن پا برای غسل و وضو:shower: #ا...

:black_question_mark_ornament::white_question_mark_ornament:...

:black_question_mark_ornament::white_question_mark_ornament:...

#احکام_بانوان#احکام_پوششحکم شرعی لباس روشن
۴

#احکام_بانوان#احکام_پوششحکم شرعی لباس روشن

#احکام_بانوان #احکام_پوشش میزان پوشش لازم برای زنان در نماز ...
۲

#احکام_بانوان #احکام_پوشش میزان پوشش لازم برای زنان در نماز ...

:white_up_pointing_index:️?#احکام_پوشش#احکام_بانواننمایان بو...
۱

:white_up_pointing_index:️?#احکام_پوشش#احکام_بانواننمایان بو...